2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Autor: Chmelinec2015-12-10 10:59:18

Babysitting day

Milí rodičia, dňa 10.12.2015 sa na našej materskej škole konala akcia Babyssiting Day – Deň  varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že...


Autor: admin2015-11-19 08:43:06

Chmelinec s novými fotografiami

Chmelinec s novými fotografiamiZaujíma vás, čo všetko sa udialo v tomto roku v škôlke na Chmelinci? Pozrite si nové fotografie zo škôlkarských súťaží, výletov a predstavení. Tušíte o tom, že na Chmelinci sa v lete kúpu v...


Autor: 2015-04-30 11:59:24

Harmonogram škôlok cez letné prázdniny

Harmonogram škôlok cez letné prázdniny


Autor: Mesto Púchov2015-04-20 12:56:12

Pozvánka do Marczibányiho záhrady

Pozvánka do Marczibányiho záhradyDeti, dokončili sme pre vás realizáciu Modernizácie detského ihriska v Marczibányiho záhrade, ktorá obsahuje interaktívnu hraciu plochu, trampolínu a odrazový mostík na skok do diaľky, všetky v...


Autor: Mesto Púchov2015-02-13 11:12:19

Oznam o zápise do Materskej školy

Oznam o zápise do Materskej školy  Mesto P0chov v zmysle S 59 ods. 3 zAkona e. 24512008 Z. z. o vychove a vzdel6vani (Skolskf z1kon) a o zmene a doplneni niektonich zdkonov v zneni neskor5ich predpisov a S 3 vyhl65ky MS SR d....


Autor: admin2015-01-07 16:37:23

Pozor, zápis prvákov sa blíži!

Pozor, zápis prvákov sa blíži!Mesto Púchov informuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a na základe VZN Mesta...


Autor: 2014-10-11 15:01:57

Beh so šarkanom :)

Beh so šarkanom :)Deti sa zúčastnili akcie s názvom Beh so šarkanom, ktorý sa konal 8.10.2014 na pôde škôlky. Súťažili s vlastnoručne vyrobenými šarkaníkmi. Na konci behu každé dieťa dostalo sladkú odmenu.        ...